فیلر پیشرفته 9

225.000.000 ریال

روزهای برگزاری: چهارشنبه الی جمعه

ساعت برگزاری: 8:30 الی 17

مرکز برگزاری: مرکز قریب

تاریخ شروع دوره: 11 مهر

تاریخ پایان دوره: 13 مهر

7 نفر ظرفیت