دستیارکنار دندانپزشک فشرده (کد 278)

42.000.000 ریال

روزهای برگزاری: یکشنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه

ساعت برگزاری: 9 الی 14

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 20خرداد

تاریخ پایان دوره: 27 تیر

10 نفر ظرفیت