تکنسین داروخانه آنلاین (کد 123)

32.500.000 ریال

روزهای برگزاری: یک شنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری: 18 الی 21

مرکز برگزاری: LMS

تاریخ شروع دوره: 6شهریور

تاریخ پایان دوره: 6 آبان

18 نفر ظرفیت