کمک های اولیه (کد 4032088)

26.500.000 ریال

روزهای برگزاری: پنج شنبه و جمعه

ساعت برگزاری: 9 الی 13

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 14 تیر

تاریخ پایان دوره: 1 شهریور

19 نفر ظرفیت