کمکهای اولیه 4032086

23.000.000 ریال

روزهای برگزاری: شنبه تا چهارشنبه

ساعت برگزاری: 9 الی 13

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 19خرداد

تاریخ پایان دوره: 16 تیر

19 عدد در انبار