کمکهای اولیه 4032077

26.500.000 ریال

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 14 الی 18

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 27 اردیبهشت

تاریخ پایان دوره: 8 تیر

15 نفر ظرفیت