کمکهای اولیه 4032076

26.500.000 ریال

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 8:30 الی 13:30

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 20 اردیبهشت

تاریخ پایان دوره: 7 تیر

17 نفر ظرفیت