کمکهای اولیه 4032075

23.000.000 ریال

روزهای برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 16 الی 19

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 16 اردیبهشت

تاریخ پایان دوره: 17 تیر

20 نفر ظرفیت