کالیبراسیون 40310008

30.000.000 ریال

روزهای برگزاری: هر روز

ساعت برگزاری: 18 الی 20

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 16 تیر

تاریخ پایان دوره: 24 تیر

20 نفر ظرفیت