کارگاه های تکنولوژی پوست ۳۰

127.000.000 ریال

روزهای برگزاری: چهارشنبه الی دوشنبه

ساعت برگزاری: 8:30 الی 18:30

مرکز برگزاری: مرکز قریب

تاریخ شروع دوره: 28 شهریور

تاریخ پایان دوره: 1 مهر

10 نفر ظرفیت