لیزر (کد 40310033)

35.000.000 ریال

روزهای برگزاری: هرروز

ساعت برگزاری: 16 الی 18

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 9 مرداد

تاریخ پایان دوره: 17 مرداد

6 in stock