لیزر (کد 40310027)

30.000.000 ریال

روزهای برگزاری: هرروز

ساعت برگزاری: 18 الی 20

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 9 تیر

تاریخ پایان دوره: 18 تیر

8 نفر ظرفیت