فیلر مقدماتی 37

120.000.000 ریال

روزهای برگزاری: سه شنبه الی پنجشنبه

ساعت برگزاری: 8:30 الی 18:30

مرکز برگزاری: مرکز قریب

تاریخ شروع دوره: 19 تیر

تاریخ پایان دوره: 21 تیر

10 نفر ظرفیت