فیلر مقدماتی ۳۸

120.000.000 ریال

روزهای برگزاری: دوشنبه الی جمعه

ساعت برگزاری: 8:30 الی 18:30

مرکز برگزاری: مرکز قریب

تاریخ شروع دوره: 23 مرداد

تاریخ پایان دوره: 25 خرداد

10 نفر ظرفیت