دندانپزشکی 40310025

30.000.000 ریال

روزهای برگزاری: هر روز

ساعت برگزاری: 14 الی 16

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 19 خرداد

تاریخ پایان دوره: 28 خرداد

19 نفر ظرفیت