دندانپزشکی 40310021

24.000.000 ریال

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها

ساعت برگزاری: 11:30 الی 13:30

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 21 تیر

تاریخ پایان دوره: 8 شهریور

20 نفر ظرفیت