دندانپزشکی (کد 40310034)

35.000.000 ریال

روزهای برگزاری: هرروز

ساعت برگزاری: 14 الی 16

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 13 مرداد

تاریخ پایان دوره: 22 مرداد

ناموجود