جراحی سرپایی 30

85.000.000 ریال

روزهای برگزاری: چهارشنبه و پنج شنبه

ساعت برگزاری: 8:30 الی 18

مرکز برگزاری: مرکز قریب

تاریخ شروع دوره: 28 شهریور

تاریخ پایان دوره: 29 شهریور

17 نفر ظرفیت