تکنولوژی پوست 30

335.000.000 ریال

روزهای برگزاری: از چهارشنبه ( 10 روز )

ساعت برگزاری: 8:30 الی 18:30

مرکز برگزاری: مرکز قریب

تاریخ شروع دوره: 13 تیر

تاریخ پایان دوره: 22 تیر

10 نفر ظرفیت