تکنولوژی پوست ۳۱

335.000.000 ریال

روزهای برگزاری: چهارشنبه الی جمعه

ساعت برگزاری: 8:30 الی 18:30

مرکز برگزاری: مرکز قریب

تاریخ شروع دوره: 28 شهریور

تاریخ پایان دوره: 6 مهر