تکنسین داروخانه آنلاین (کد 119)

32.500.000 ریال

روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری: 18 الی 22

مرکز برگزاری: آنلاین (LMS)

تاریخ شروع دوره: 22 خرداد

تاریخ پایان دوره: 23 مرداد

14 عدد در انبار