تکنسین داروخانه (کد 127)

32.500.000 ریال

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 9 الی 14

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 6 مهر

تاریخ پایان دوره: 7 دی

20 نفر ظرفیت