تکنسین داروخانه (کد 126)

32.500.000 ریال

روزهای برگزاری: پنج شنبه

ساعت برگزاری: 14 الی 19

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 1 شهریور

تاریخ پایان دوره: 22 آذر

16 نفر ظرفیت