تکنسین داروخانه (کد 124)

32.500.000 ریال

روزهای برگزاری: شنبه،دوشنبه ،چهارشنبه

ساعت برگزاری: 10 الی 14

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 3 شهریور

تاریخ پایان دوره: 18 مهر

14 نفر ظرفیت