تکنسین داروخانه (کد 121)

32.500.000 ریال

روزهای برگزاری: شنبه،دوشنبه ،چهارشنبه

ساعت برگزاری: 15 الی 19

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 4تیر

تاریخ پایان دوره: 17مرداد

9 نفر ظرفیت