توکسین ۳۹

95.000.000 ریال

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 8:30 الی 18:30

مرکز برگزاری: مرکز قریب

تاریخ شروع دوره: 22 مرداد

تاریخ پایان دوره: 22 مرداد

9 نفر ظرفیت