تزریق چربی اتولوگ 15

300.000.000 ریال

روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه

ساعت برگزاری: 8 الی 22

مرکز برگزاری: مرکز قریب

تاریخ شروع دوره: 18 مرداد

تاریخ پایان دوره: 19 مرداد

10 نفر ظرفیت