تزریق چربی اتولوگ 14

300.000.000 ریال

روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه

ساعت برگزاری: 8 الی 22

مرکز برگزاری: مرکز قریب

تاریخ شروع دوره: 7 تیر

تاریخ پایان دوره: 8 تیر

10 in stock