امدادگر اورژانس (کد 4032098)

29.500.000 ریال

روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری: 16 الی 19

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 7 مرداد

تاریخ پایان دوره: 29مهر

13 نفر ظرفیت