امدادگر اورژانس (کد 4032097)

29.500.000 ریال

روزهای برگزاری: شنبه تا چهارشنبه

ساعت برگزاری: 9 الی 13

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 6 مرداد

تاریخ پایان دوره: 10 شهریور

8 نفر ظرفیت