امدادگر اورژانس (کد 40320102)

32.500.000 ریال

روزهای برگزاری: پنج شنبه و جمعه

ساعت برگزاری: 14الی 18

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 11 مرداد

تاریخ پایان دوره: 13 مهر

5 نفر ظرفیت