الکترونیک 40310023

24.000.000 ریال

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها

ساعت برگزاری: 10 الی 11:30

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 21 تیر

تاریخ پایان دوره: 8 شهریور

18 عدد در انبار