الکترونیک 40310013

24.000.000 ریال

روزهای برگزاری: هر روز

ساعت برگزاری: 13 الی 14:30

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 9 تیر

تاریخ پایان دوره: 18 تیر

19 نفر ظرفیت