اصول بازرگانی 40310007

24.000.000 ریال

روزهای برگزاری: هر روز

ساعت برگزاری: 13:30 الی 15

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 29 خرداد

تاریخ پایان دوره: 9تیر

20 عدد در انبار