اسکار تراپی 33

60.000.000 ریال

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 8:30 الی 18:30

مرکز برگزاری: مرکز قریب

تاریخ شروع دوره: 30 شهریور

تاریخ پایان دوره: 30 شهریور

8 نفر ظرفیت