اتاق عمل (کد 40310035)

35.000.000 ریال

روزهای برگزاری: هرروز

ساعت برگزاری: 16 الی 18

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 20 مرداد

تاریخ پایان دوره: 29 مرداد

2 نفر ظرفیت