اتاق عمل (کد 40310030)

30.000.000 ریال

روزهای برگزاری: هرروز

ساعت برگزاری: 16 الی 18

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 16 تیر

تاریخ پایان دوره: 24 تیر

8 نفر ظرفیت