آموزش مهارت های پایه در آزمایشگاه تشخیص پزشکی

85.000.000 ریال

روزهای برگزاری: سه شنبه ،چهارشنبه پنج شنبه و جمعه

ساعت برگزاری: 16 الی 19 و جمعه ها 8الی 17

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 9 مرداد

تاریخ پایان دوره: 2 شهریور

15 نفر ظرفیت