آزمایشگاهی 40310020

24.000.000 ریال

روزهای برگزاری: جمعه ها

ساعت برگزاری: 11 الی 15

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 22 تیر

تاریخ پایان دوره: 22 تیر

20 نفر ظرفیت