آزمایشگاهی 40310011

30.000.000 ریال

روزهای برگزاری: هر روز

ساعت برگزاری: 18 الی 20

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 19 خرداد

تاریخ پایان دوره: 28 خرداد

20 نفر ظرفیت