آزمایشگاهی (کد 40310036)

35.000.000 ریال

روزهای برگزاری: هرروز

ساعت برگزاری: 18 الی 20

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 20 مرداد

تاریخ پایان دوره: 29 مرداد

8 نفر ظرفیت