آزمایشگاهی (کد 40310032)

35.000.000 ریال

روزهای برگزاری: هرروز

ساعت برگزاری: 16 الی 18

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 30 تیر

تاریخ پایان دوره: 8 مرداد

4 نفر ظرفیت