رد کردن لینک ها

مدارک از تاریخ 97/5/17 آماده تحویل به فراگیران محترم می باشد .

فراگیرانی که در آزمون نمره قبولی کسب کرده اند می توانند از زمان اعلام نتایج تا یک ماه برای دریافت گواهی خود به مرکز مراجعه نمایند .

افرادیکه برای بار اول آزمون داده اند ونمره قبولی کسب نکرده اند یک فرصت برای آزمون مجدد دارند و هزینه 30 هزار تومان بابت امتحان مجدد دریافت می گردد.

بازگشت به بالای صفحه