پایان یکصدوچهـاردهمین دوره دستیار دندانپزشک مقدماتی :

یکصدوچهـاردهمین دوره­ی دستیار دندانپزشک مقدماتی در تاریــخ 1397/02/26 به پایان رسید. در ایـن دوره با مباحـث شناخت وظایف دستیاری، راه­های پیشگـیری­های بیماری­های دهان و دندان، آشنایی با ابزار، رادیولوژی، ایمپلنت، ارتو و . . . آشنا شدند.

همچنیــن شرکت کنندگان در طــی این دوره جهت کسب مهارت لازم با ابزار و وسایل لازم برای کار دستیاری بصورت فیزیکی آشنا شدند.

 

 

دیدگاه ها غیرفعال است