پایان یکصدوپانزدهمیـن دوره دستیار دندانپزشک مقدماتی :

یکصدو پانزدهمین دوره­ی دستیار دندانپزشک مقدماتی که روزهای پنجشنبه و جمعـه برگزارمی­شـد، در تاریــخ
1397/02/27 به پایان رسید. در ایـن دوره با مباحـث شناخت وظایف دستیاری، راه­های پیشگـیری­های بیماری­های دهان و دندان، آشنایی با ابـزار، رادیولوژی، ایمپلنت، ارتو و . . . آشنا شدند.

همچنیــن شرکت کنندگان در طــی این دوره جهت کسب مهارت لازم با ابزار و وسایل لازم برای کار دستیاری بصورت فیزیکی آشنا شدند.

 

 

دیدگاه ها غیرفعال است