ویروس شناسی پزشکی

رشته ویروس شناسی پزشکی یکی از رشته های علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت میباشد.

این رشته شاخه ای از علوم پایه پزشکی است که در آن به مطالعه انواع ویروسها و خصوصیات مربوط به آن¸نحوه بیماریزایی¸کشف علل و اسباب بیماریهای ایجاد شده توسط ویروس پرداخته میشود و در آن راهی جهت درمان و پیشگیری از بروز بیماری مورد بررسی قرار میگیرد.

در ایران این رشته فقط تحت عنوان ویروس شناسی پزشکی در مقاطع ارشد و دکتری وجود دارد.در برخی دانشگاه های کشورهای خارج از کشور¸رشته ویروس  شناسی پزشکی جزء رشته های میکروبیولوژی بحساب می آید که تحت عنوان کارشناسی ارشد میکروبیولوژی با گرایش ویروس شناسی ارائه می گردد.افرادی که دارای مدرک کارشناسی میکروبشناسی¸انگل شناسی¸حشره شناسی¸زیست شناسی(همه گرایشها)¸علوم آزمایشگاهی¸بیوشیمی¸ایمنی شناسی¸علوم آزمایشگاهی دامپزشکی¸دکتی عمومی گروه پزشکی¸دکتری حرفه ای دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی هستند¸مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی هستند.

فارغالتحصیلان این رشته می توانند در مقطع دکتری در رشته های¸ایمنی شناسی پزشکی¸باکتری شناسی پزشکی¸بیولوژی تولید مثل¸پزشکی مولکولی¸نانوفناوری پزشکی¸علوم سلولی کاربردی¸ویروس شناسی پزشکی¸زیست فناوری پزشکی¸زیست پزشکی سامانه ای¸انفورماتیک پزشکی(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)¸سلامت در بلایا و فوریتها(مجاز برای تمامی رشته های علوم پزشکی)¸سلامت و رفاه اجتماعی¸(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)اپیدمیولوژی(مجاز برای تمامی شته های ارشد علوم پزشکی)¸مددکاری(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشن کارشناسی مددکاری) و گفتار درمانی(مجاز برای تمامی رشته های مرکز به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)شرکت کنند.

این رشته هم همانند دیگر رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت¸بدلیل وسعت بالا در زمینه های کارهای پژوهشی و تحقیقاتی¸هرسال مورد استقبال تعداد زیادی از داوطلبین قرار میگیرد.

در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت¸رشته ویروس شناسی پزشکی در زیر مجموعه علوم آزمایشگاهی ۳ قرار دارد.در این گروه رشته های میکروب شناسی پزشکی¸قارچ شناسی پزشکی و انگل شناسی پزشکی قرار دارند که به دلیل اختلاف در ضرایب مربوط به هر درس از یکدیگر متمایز میشوند.

مواد درسی رشته میکروب شناسی پزشکی در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ¸شامل: باکتری شناسی با ضریب ۲¸ویروس شناسی با ضریب ۳¸انگل شناسی با ضریب ۱¸زیست شناسی سلولی مولکولی با ضریب ۱.۵¸ایمنی شناسی با ضریب ۲ و زبان عمومی با ضریب ۲ میباشد.

ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته ویروس شناسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای سراسر کشور بگونه ایست که ۳۸ نفر روزانه و ۹ نفر مازاد میپذیرد.

ویروس شناسی پزشکی، ارشد وزارت بهداشت، دکتری وزارت بهداشت، میکروب شناسی پزشکی

لینک

دیدگاه ها غیرفعال است