نقش پرستاران درپیشگیری از ایجاد زخم بستر :

بررسی نقش پرستاران درپیشگیری از ایجاد زخم بستر در واحد مراقبت های ویژه: مرور سیستماتیک

کبری اسفندانی

نامزد کارشناسی ارشد در بخش مراقبت های ویژه پرستاری و گروه پزشکی ، دانشکده پرستاری، دانشگاه پزشکی آجا ، تهران، ایران.

پیشینه : زخم بستر یکی از معضلات آشکار و حاد برای بیمارانی ست که در بیمارستان ها بستری هستند. پیشگیری از زخم بستر به عنوان یکی از اولویت ها در مراقبت از بیمارانی ست که در شرایطی حاد هستند و یا طولانی مدت در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اند. این موضوع در حقیقت الگویی هدفمند و با کیفیت در حیطه ی پرستاری است. این مقاله قصد دارد، تاثیر نقش پرستاران را در پیشگیری از زخم های بستر در واحد مراقبت های ویژه مورد بررسی قرار دهد.

یافته ها: پیشگیری از زخم بستر به عنوان اولویت اصلی در پرستاری از بیماران با این شرایط در نظر گرفته می شود. در نتیجه برای افراد زیادی مانند؛ بیماران، خانواده هایشان، بیمارستان ها، اجتماع و بهداشت عمومی هزینه ی بسیار بالایی را در بر خواهد داشت. با بوجود آمدن و ایجاد زخم بستر در حدود (50 درصد) به وظایف پرستاران افزوده می شود و علاوه بر آن 31/4 زمان در روز نیز انرژی می برد.

روش تحقیق: این مقاله با استفاده از پایگاه مستقیم داده های 2000-201 در گوگل اسکالر به بررسی و تدوین اطلاعات می پردازد.

نتیجه: پرستاران نقش بسیار مهمی در پیشگیری و درمان زخم های بستر و یا حتی بروز این زخم ها در بیمارانی که دچار این مشکلات در بخش مراقبت های ویژه هستند، دارند. اعضای گروه و تیم پرستاری موظفند که به طور مداوم و دقیق به صورت مستقیم بر بیمارانی که به زخم بستر و مانند آن دچار هستند، نظارت داشته باشند.

کلمات کلیدی: زخم بستر، پیشگیری، مراقبت های پرستاری، بخش مراقبت ویژه.

مترجم: میترا کرمانیان

Assessment of nurse’s role in prevention bedsore in intensive care units: Systematic review

Esfandani Kobra

 The candidate of Master of Science in Intensive Caro Nursing, critical care Medicine Group, Faculty of Nursing, Aja University of Medical Science, Tehran, Iran

Background:  Bedsore is a serious complication fore hospitalized patients. Prevention of bedsore is considered as a priority in acute and long-term care in intensive care units.  It is purpose pattern quality nursing care.  This study aimed to determine the effect of nurse’s role in prevention of pressure sore in intensive care units.

Findings:  Prevention of bedsore is considered as a priority nursing care whereby has cost abounded for patient, family, hospital, social sanitarian and society.  With creation any bedsore (%50) increase nurses work as if addition 4/31 daytime hospitalization

Material and Methods:  This article is a review study and information compiling has been done with the use of Google scholar-PubMed- Sciences direct databases of the years 2000-201

Conclusion: Nurses do play important role in prevention, treatment bedsore and incidence in hospitalized patients in intensive care units.  Nursing team n e responsible for direct and care related to pressure sore and treatment

.Keywords: Bed Sore, Prevention, Nursing Care, Intensive care unit

دیدگاه ها غیرفعال است