رشته آموزش بهداشت

فهرست مطالب

رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت یکی از رشته های مقطع ارشد و دکتری وزارت بهداشت میباشد
که به آموزش بهداشت در بین اقشار جامعه و تغییرات رفتارهای سوء میپردازد
و سعی دارد با ارتقاء سطح دانش و آگاهی های عمومی در جامعه¸هزینه های ناشی از بیماری را کاهش دهد.

فارغ التحصیلان مقطع ارشد این رشته  میتوانند در زمینه های آموزشی  و پژوهشی فعالیت کنند
و مشاغلی همچون استاد دانشگاه¸پژوهشگر¸کارشناس امور اجرایی بیمارستان¸کارشناس بهداشت محیط¸کارشناس بهداشت حرفه ای¸کارشناس بهداشت خانواده¸مربی بهداشت مدرسه ¸کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها و ازین قبیل را برگزینند

بطور کلی اکثر رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت دارای جایگاه و موقعیت شغلی مناسب هستند
و متقاضیان با توجه به نیاز جامعه رشته مورد نظر خود از جمله آموزش بهداشت را انتخاب میکنند.

مواد درسی رشته آموزش بهداشت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شامل:
آموزش بهداششت و تکنولوژی آموزشی با ضریب ۳/بهداشت عمومی با ضریب ۳/جامعه شناسی با ضریب۲/روانشناسی با ضریب۲/ و زبان عمومی با ضریب ۲ نیز میباشد.

مدارک تحصیلی مورد نیاز برای شرکت در آزمون ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت :
کارشناسی رشته های بهداشت عمومی¸علوم اجتماعی¸روانشناسی¸علوم تربیتی¸پرستاری¸مامایی¸بهداشت محیط¸بهداشت حرفه ای¸مدیریت خدمات بهداشتی درمانی¸هوشبری¸اتاق عمل و فناوری اطلاعات سلامت میباشد.

فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در مقطع دکتری در رشته های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت¸آموزش پزشکی¸بهداشت باروری(با مدرک کارشناسی مامایی)¸سالمندشناسی¸سیاستگذاری سلامت¸سیاست های غذا و تغذیه¸انفورماتیک پزشکی(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)¸سلامت در بلابا و فوریت ها(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)¸سلامت و رفاه اجتماعی(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)¸اپیدمیولوژی(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)¸مددکاری اجتماعی(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری) و گفتار درمانی(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی) شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته آموزش بهداشت مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های سراسر کشور ۱۸۰ دانشجو میپذیرد.

رشته آموزش بهداشت، ارشد وزارت بهداشت، دکتری وزارت بهداشت، ارشد علوم پزشکی

لینک

دیدگاه ها غیرفعال است