دوره مدیریت مالی

دوره مدیریت مالی

ویژه معاونین و مدیران واحد علوم پزشکی

آغاز دوره ۳ بهمن تا ۲۴ بهمن

این دوره در راستای توانمند سازی معاونین و مدیران واحد علوم پزشکی تهران با ورزش ها و استانداردهای مالی طراحی شده است.

دیدگاه ها غیرفعال است