دوره امدادگر اورژانس

دوره امدادگر اورژانس – كمك ھای اولیه و فوریت ھاي پزشکی

امدادگر اورژانس

جھاد دانشگاھی علوم پزشکی تھران از سال ١٣۶٠ در راستای سیاستھای کشور در حوزه سلامت ،

فعالیتھای آموزشی خود راآغاز نمود و از ھمان ابتدای فعالیت با توجه به جنگ تحمیلی و نیاز مبرم

به حضور نیروھای امدادگر در جبهه ھای نبرد، به صورت جدی بھ امر تربیت نیروھای امدادی پرداخت

و از آن زمان بھ عنوان یکی از اصلی ترین متولیان آموزشی کمکھایاولیه و فوریتھای پزشکی

در سطح کشور محسوب میگردد.ھمچنین این معاونت با اعتقاد به پیروی از نظام آموزشی ھماھنگ ،

منسجم و مبتنی بر دانش روز پزشکی از سال ١٣٨۴ھمکاری مشترک خود را با مرکز مدیریت حوادث

و فوریتھای پزشکی کشور آغاز نمود و به عنوان یکی از بازوھای اجراییسازمان در امر آموزش

و تربیت نیروھای امدادگر اورژانس خدمات آموزشی ارزنده ای را در سطح کشور ارائه نموده است.

دوره امدادگر اورژانس:

امروزه روند فزاینده مرگ و میر ناشی از بیماري ھای قلبی و عروقی و سوانح رانندگی ،

فراوانی حوادث و بلایای غیر مترقبه توجه جدي به خدمات رساني اورژانس را طلب مي كند.

لذا یكي از اساسي ترین نیازھاي نظام سلامت جامعھ تربیت افرادي با توانایي ھا

و صلاحیت ھاي علمي و عملي ویژه مي باشد تابا آمادگي كامل در حساس ترین لحظات به یاري دردمندان بشتابند.

بدین منظور جھاد دانشگاھي واحد علوم پزشكي تھران به دنبال پیشبرد اھداف فوق از سال ١٣۶١ اقدام به برگزاری دوره

آموزشی کمک ھای اولیه و فوریت ھای پزشکی نموده است. این واحد در سال ١٣٨۶ در راستای

سیاست ھای کشور در حوزهسلامت ، تفاھم نامه ای با مرکز مدیریت حوادث و فوریت ھای پزشکی

وزارت بھداشت منعقد نمود و از آن پس این دوره بااندکی تغییرات تحت عنوان دوره آموزشی امدادگر

اورژانس ارائه می شود.با اعطاء گواھینامه معتبر از از طرف وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی

دوره امدادگر اورژانس چیست ؟

امروزه حوادث و مشکلات اورژانس ، بخش بزرگی از موارد مرگ و ناتوانی را در جوامع بشری تشکیل می دھند.

شواھد نشان می دھد که شانس زنده ماندن و بازیابی سلامتی در بیمارانی که پیش از رسیدن به بیمارستان ،

خدمات پزشکی مناسبی دریافت کرده اند نسبت به بیمارانی که از چنین خدماتی برخوردار نبوده اند بیشتر است.

از آنجایی که در حوادث اورژانس ، رسیدن پرسنل مجرب به دلایل متعدد ممکن است با تاخیر ھمراه باشد ،

حضور به موقع افراد توانمند در فوریت ھای پزشکی می تواند کمک شایانی برای نجات بیمار آسیب دیده فراھم آورد.

امدادگر اورژانس یا به بیان ساده تر امدادگر ، نخستین فرد آگاه به فوریت ھای پزشکی است که بر بالین بیمار حاضر می شود.

/دوره امدادگر اورژانس/

خدمات اولیه ای که یک امدادگر ارائه می دھد از اھمیت اساسی برخوردار است زیرا سریع تر از ھر گونه مراقبت طبی

پیشرفته ارائه می شود و می تواند به معنی تفاوت بین مرگ و زندگی تعبیر شود.

در ھمین راستا مرکز مدیریت حوادث و فوریت ھای پزشکی وزارت بھداشت ،

درمان و آموزش پزشکی کشور با ھدف کاھشمیزان مرگ و میر و ناتوانی ھا و انجام اقدامات

و ھماھنگی ھای لازم برای برخورد با حوادث اورژانس شکل گرفت و پس از

آن به منظور تربیت نیروھای امدادی مجرب جھت کمک رسانی به مصدومین حادثه ،

دوره امدادگر اورژانس در این مرکزطراحی و مصوب گردید.

کلاس کمک ھای اولیه جھاد دانشگاھی علوم پزشکی تھران

مرکز مدیریت حوادث و فوریت ھای پزشکی وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور

در سال ١٣٨۶ با در نظرگرفتن سوابق آموزشی ارزنده جھاد دانشگاھی علوم پزشکی تھران

در حوزه سلامت بھ ویژه در آموزش امداد و فوریت ھایپزشکی و تربیت نیروھای امدادی در سراسر

کشور از بدو انقلاب اسلامی ، این واحد را بھ عنوان بازوی اجرایی دوره امدادگراورژانس در سراسر کشور تعیین نمود.

ضرورت برگزاری دوره آموزشی کمکھای اولیه و فوریتھای پزشکی

با وجود تمام پیشرفتھایی که در زمینه ھای مختلف علمی و تکنولوژی صورت گرفته ولی متاسفانه

ھنوز انسان در مقابل بسیاریاز حوادث و سوانح آسیب پذیر میباشد و با توجه به ازدیاد روز افزون

این حوادث اعم از اختلالات قلبی-عروقی ، تصادفات ،سوختگیھا، غرق شدگی ، سقوط از ارتفاعات،

مسمومیتھا و غیره به نظر میرسد اصولی ترین کار کسب آمادگی به منظور مقابله

با این حوادث است. ھرچند تمھیدات بسیاری در جھت پیشگیری از وقوع این حوادث در کشور صورت گرفته

است ولی متاسفانهبسیاری از این حوادث اجتناب ناپذیر بوده و ھمین موضوع اھمیت امداد رسانی

صحیح و به موقع را مشخص میکند. بنا بهگزارش سازمان بھداشت جھانی اولین افرادی که به

محل وقوع حادثه میرسند نقش بسیار مھمی در پیشگیری از تبعات جدی این

حوادث دارند به شرط آنکھ با اصول اولیه کمک ھای اولیه آشنا باشند.

سرفصل ھای دوره امدادگر اورژانس

سرفصلھای دوره مقدماتی

 • مروری بر ساختمان و عملکرد بدن
  نحوه کنترل علائم حیاتی( s/v(
  تعریف کمکھای اولیھ ، وظایف امدادگر ، ارزیابی مصدوم
  روشھای اولیھ نجات زندگی یا احیای قلبی – ریوی( CPR(
  خفگی و اختلالات تنفسی
  شوک و اختلالات قلبی – سنکوپ – تشنج
  زخم و خونریزی و جراحتھای خاص – پانسمان
  آسیبھای اسکلتی – بانداژ – آتل بندی
  سوختگی ھا
  مسمومیت ھا
  آسیبھای ناشی از عوامل محیطی و سوانح بزرگ و روش ھای حمل مصدوم
  تزریقاتروش ھای حمل مصدوم
  سرفصلھای دوره اورژانس
  خدمات طبی اورژانس
  سلامت قانونی و اخلاقی
  سلامت فردی
  اورژانس ھای رفتاری
  اورژانس ھای زایمان
  اورژانس ھای كودكان
  خدمات اورژانس
  بیماری ھای خاص
  امداد در شرایط خاص
  مھارت ھای تكمیلی

  سرفصل ھای دوره مراقبت ھای بھداشتی در بیماری ھا

  سلامتی و بیماری

  آزمایش ھا و تست ھای تشخیصی
  بیماری ھای شایع دستگاه تنفس
  بیماری ھای شایع دستگاه گردش خون
  بیماری ھای شایع دستگاه عصبی
  بیماری ھای شایع دستگاه گوارش
  بیماری ھای شایع دستگاه اسکلتی
  بیماری ھای شایع دستگاه ادرار
  بیماری ھای شایع
  روانپزشکی

 

مراحل دوره امدادگر اورژانس

مقدماتی :

٣٢ ساعت / پیش نیاز : ندارد

اورژانس :

٢٢ ساعت / پیش نیاز : گذراندن دوره مقدماتی

مراقبت ھای بھداشتی در بیماری ھا :

٢٢ ساعت / پیش نیاز : ندارد

بالینی ( بیمارستان ) :

٢۴ ساعت / پیش نیاز : گذراندن دوره مقدماتی + دوره اورژانس

شھریه دوره امدادگر اورژانس

دوره مقدماتی :

در طول ھفته ۴۴٠٠٠٠ تومان / جمعه ھا ۴٩٠٠٠٠ تومان

دوره اورژانس :

درطول ھفته ٢١٠٠٠٠ تومان /جمعه ھا٢۵٠٠٠٠ تومان

توجه :کمکھای اولی و فوریتھای پزشکی نیمه خصوصی ، 470000 تومان می باشد.

مدارک ثبت نام دوره امدادگر اورژانس

-1یک قطعه عكس
-2كپي شناسنامه
-3کپی کارت ملی
-4فیش بانكی
شماره حساب : ١٩۴٠٧٧٨٠ نزد بانك تجارت ، شعبه اردیبھشت
تبصره : جھت ھر مرحله فیش مربوطه جداگانه دریافت مي شود.

محل برگزاری دوره امدادگر اورژانس

خیابان انقلاب – خیابان ١٢ فروردین – خیابان شھدای ژاندارمری شرقی – پلاک ٧۵ –

مرکز شماره ٢ جھاد دانشگاھی علومپزشکی تھران

تلفن :66479520 – 66479523

DVDآموزشی کمک ھای اولیه و فوریتھای پزشکی 

با گسترش فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور ، ابزارھا و روشھای آموزشی

نیز دچار تغییر و تحول گردیدهاست. اجرای برنامه ھای آموزشی به صورت الکترونیک در افزایش کارایی

و اثر بخشی ، بھبود عملکرد و کاھش ھزینه ھای آموزش تاثیر به سزایی دارد.

در ھمین راستا جھاد دانشگاھی علوم پزشکی تھران در سال ١٣٨٧ اقدام به تھیه و تنظیم بسته

آموزشی کمکھای اولیه به صورت DVD نمود تا بدین ترتیت یادگیری تکنیکھای امدادرسانی

در حوادث که از نیازھای ضروری زندگی اجتماعی و فردی ھر انسانی می باشد

در راستای اھداف والای بشری، به سھولت و قابل دسترس صورت پذیرد.

عناوین DVD آموزشی

 •  معاینه فیزیکی مصدوم
   کنترل علائم حیاتی مصدوم
   احیاء قلبی-ریوی
   خفگی(جسم خارجی در راه تنفسی)
   زخم و خونریزی
   آسیبھای اسکلتی

استخدام امدادگر اورژانس |شرایط استخدام امدادگر اورژانس

به فراگیرانی که در دوره امدادگر اورژانس شرکت میکنند گواھینامه مشترک جھاد دانشگاھی

علوم پزشکی تھران و وزارتبھداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعطا میشود.

شرکت کنندگان در دوره امدادگر اورژانس ، پس از کسب موفقیت در آزمون پایانی دوره امدادگر

اورژانس و اخذ گواھینامه دردوره امدادگر اورژانس ، می توانند در مراکزی که در امر امدادرسانی فعالیت دارند

و ھمینطور مراکز اعزام آمبولانس مشغولبه کار شوند.

حقوق امدادگر اورژانس

بعد ار گذراندن دوره امدادگر اورژانس و گرفتن مدرک معتبر دوره امدادگر اورژانس ،

باید بدانید که حقوق امدادگر اورژانسبر اساس مرکز فعالیت شخص که ارگان دولتی و یا خصوصی باشد

متغیر خواھد بود. از این رو نمی توان مبلغ دقیقی برایحقوق دریافتی امدادگر اورژانس در نظر گرفت.

شرایط برگزاری دوره امدادگر اورژانس جھت سازمانھا

برگزاری کارگاه ھای آموزشی دوره امدادگر اورژانس به صورت حضوری بر اساس موضوعات انتخابی

برگزاری مرحله مقدماتی دوره امدادگر اورژانس بصورت حضوری و یا نیمه حضوری ( با استفاده از بسته آموزشی )

مرکز ثبت نام دوره امدادگر اورژانس جھاد دانشگاھی واحد علوم پزشکی تھران

آدرس مرکز شماره دو 

انقلاب – روبروی درب اصلی دانشگاه تھران – خیابان فخررازی – خیابان شھدای ژاندارمری – پلاک ٧۵

ثبت نام دوره 

جھت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره امدادگر اورژانس با شماره ھای زیر تماس حاصل فرمایید:

تلفن : 66479520 – 66479523

صفحه اصلی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

برای دیدن دوره های بیشتر اینجا کلیک کنید

 

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروز ساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاری
امدادگر مقدماتی99.8.1099.8.21شنبه الی چهارشنیه9-1332در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
امدادگر مقدماتی99.7.1299.8.5زوج16-1932در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
امدادگر مقدماتی99.8.999.9.28جمعه9-1332در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
کمکهای اولیه99.9.699.9.28پنج شنبه و جمعه9-1332در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
سالمند99.9.1399.10.5پنج شنبه و جمعه9-1450در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری